İSEDAK Proje Finansmanı, İSEDAK Koordinasyon Ofisi (İKO) tarafından tanımlanmış ve 2013 yılında hayata geçirilmiş bir finansman mekanizmasıdır. Bu mekanizmayla İSEDAK Stratejisi’nin hedeflerine ulaşmak ve çıktılarını gerçekleştirmek için, üye ülkeler ve ilgili İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kuruluşları tarafından sunulan projelere mali destek sağlanmaktadır. İSEDAK Proje Finansmanı, İSEDAK Bakanlar Oturumunda kabul edilen politika önerilerini dikkate alarak, üye ülkeler arasında dayanışmayı artırmayı, çok taraflı işbirlikleri gerçekleştirmeyi ve üye ülkelerde beşeri ve kurumsal kapasiteyi geliştirmeyi hedeflemektedir.

Ekonomik ve ticari işbirliği alanında faaliyet gösteren ilgili İİT Kuruluşları ile ilgili Çalışma Grubu’na üye İSEDAK üyesi ülkelerin kamu kurumları proje başvurusunda bulunabilirler. Projeler, İKO tarafından benimsenen ve internet sitesinde yayımlanan sektörel temalarla uyumlu olarak, 6 farklı işbirliği alanından (Mali İşbirliği, Tarım, Ticaret, Turizm, Ulaştırma ve İletişim, Yoksullukla Mücadele) birinde tasarlanabilir. Proje sahibi ülkeye ek olarak, en az 2 ortak ülke ya yararlanıcı ya da kapasite sağlayıcı (teknik destek, insanı kaynağı, vb.) olarak projelerde yer almalıdır.

Finanse edilen projeler tipik olarak “soft” karakterli olup, eğitim, çalıştay, seminer, konferans, saha ziyareti, tanıtım faaliyeti, vb. içerebilir.

İKO, proje başvurusu için her yıl Eylül ayında İSEDAK internet sitesi aracılığıyla çağrıya çıkmaktadır. Proje sahipleri Online Proje Başvuru Sistemi aracılığıyla 2 aşamada proje başvurusu yaparlar. İlk aşamada, projenin geneline ve projede gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlere ilişkin bilgiler talep edilmektedir. İKO tarafından gerçekleştirilen ilk değerlendirmelerden sonra, kısa listeye kalan projeler ilan edilir. Kısa listedeki projelerin sahipleri; projede yer alan faaliyetler, insan kaynakları, bütçe ve projeyle ilgili diğer hususlar hakkındaki detaylı bilgileri sağlayarak başvurunun nihai aşamasını tamamlarlar. Proje başvuruları, Online Proje Başvuru Sistemi için kullanıcı adı ve şifreye sahip ilgili İSEDAK Çalışma Grubu odak noktaları aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir. Azami proje süresi 7 ay olup, projeler genellikle her yıl 1 Nisan itibarıyla başlamaktadır.

 

İKO proje tekliflerini değerlendirirken aşağıda yer alan kriterleri dikkate almaktadır. Proje sahipleri proje tekliflerinin finansmana hak kazanabilmesi için tüm kriterleri dikkate almalıdır.

  • İSEDAK Stratejisine uygunluk
  • İSEDAK Politika Tavsiyeleri ve İSEDAK internet sitesinde yayımlanan Desteklenen Sektörel Temalarla uyum
  • İSEDAK Üyesi Ülkeler arasında çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesi
  • Çalışma Gruplarına düzenli katılım
  • Proje fişinin uygun ve yeterli detay verecek şekilde doldurulması
  • Önerilen proje personelinin niteliği
  • Proje bütçesi için gerçekçi maliyet tahminleri
  • İKO ile işbirliği ve iletişim
  • Projenin, proje sahibinin daha önce İSEDAK tarafından fonlanan projeleriyle olan irtibatı

Türkiye Kalkınma Bankası, İSEDAK Proje Finansmanında kapsamında merkezi bir rol oynamaktadır. Banka, fonların transfer edilmesi ve projelerin uygulanma sürecinde izlenmesinden sorumludur. Proje sahipleri Banka’yla, İSEDAK Proje Finansmanındaki bütün tarafların rollerini, haklarını ve sorumluluklarını içeren sözleşmeyi imzalar. Proje sahipleri, proje uygulama döneminde İKO’ya ve Bankaya düzenli raporlamaları yapar.

İSEDAK Proje Finansmanı, üye ülkeler ve ilgili İİT Kuruluşları tarafından sunulan projelere hibe sağlayan bir mali destek aracıdır. Ödemeler, yapılan masrafları gösterir ilgili dokümanların Banka’ya rapor edilmesini müteakip Banka tarafından gerçekleştirilir.