İSEDAK Proje Finansmanı

İSEDAK Proje Finansmanı 2013 yılında İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından ortaya konan bir finansman mekanizmasıdır. Bu mekanizma ile İİT üye ülkeleri ve İİT kuruluşlarının İSEDAK Stratejisi’nin stratejik hedefleri ve çıktılarını gerçekleştirmeye dönük hazırladığı projeler desteklenmektedir. İPF, fikirlerin projeler aracılığıyla gerçekleşmesine olanak sağlayan bir yöntem olan proje döngüsü yönetimini esas almaktadır. Bu yöntem sayesinde fikirler bir zaman aralığına ve bütçeye sahip somut faaliyetler yoluyla projelere dönüştürülmektedir. Proje döngüsü yönetimi; tanımlama, onaylama, uygulamayı izleme ve değerlendirme gibi çok çeşitli aşamaları kapsamaktadır (Daha fazla bilgi için lütfen Proje Başvuru ve Uygulama Rehberlerine bakınız).

İPF kapsamında, bu web sayfasında duyurulan tematik önceliklere odaklanan projeler finanse edilmektedir. Sektörel temalar ile uyumlu olmayan projeler finanse edilmeyecektir.

İSEDAK üyesi ülkelerin ilgili bakanlıkları ve ekonomik ve ticari işbirliği alanında faaliyet gösteren İİT kuruluşları proje teklifinde bulunabilir. Belirli bir işbirliği alanında proje teklifinde bulunulabilmesi için üye ülkenin ilgili alandaki İSEDAK çalışma grubunun üyesi olması gerekmektedir. Proje teklifleri üye ülkelerin çalışma grubu odak noktası olarak belirlenmiş bakanlıkları aracılığıyla yapılabilmektedir.

İSEDAK tarafından finanse edilen projeler; eğitim, çalıştay, konferans/seminer, çalışma ziyareti, tanıtım toplantısı, fizibilite çalışması, promosyon materyallerinin hazırlanması ve çalışma raporlarının yazılması gibi faaliyetleri içeren soft projelerden oluşmaktadır.İPF altında, sadece teknik işbirliği ve kapasite geliştirme projeleri finanse edilmeye uygundur. Projeler, kurumsal kapasitenin geliştirilmesine özel bir önem verirken üye ülkeler arasındaki teknik işbirliğini de geliştirmeyi amaçlamalıdır.
İPF kapsamında yatırım projeleri finanse edilmemektedir. Bununla birlikte, proje amaçlarıyla doğrudan ilgili olan küçük çaplı onarım veya tedarik gibi proje faaliyetlerini tamamlayan yatırımlar finanse edilebilir.

İPF; İSEDAK stratejisinin ilkelerine, stratejik amaçlarına ve işbirliği alanlarına hizmet eden projelere finansman sağlamaktadır. Projeler, üye ülkeler arasındaki işbirliğini teşvik etmenin yanı sıra, üye ülkelerin beşeri, kurumsal ve idari kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamalıdır.
İSEDAK Koordinasyon Ofisi proje değerlendirmelerinde şu temel kriterleri göz önünde bulundurmaktadır:

 • İSEDAK Stratejisi ile ilişki,
 • İSEDAK Politika Tavsiyeleri ve İSEDAK internet sitesinde yayımlanan Desteklenen Sektörel Temalara uyum,
 • İİT üye ülkeleri ile çok taraflı işbirliğine katkı sağlama
 • İSEDAK Çalışma Gruplarına düzenli katılım sağlama
 • Proje fişini uygun ve yeterli bir şekilde doldurma
 • Proje personelinin nitelikleri
 • Gerçekçi bütçeleme
 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi ile işbirliği ve iletişim
 • PS’nin İSEDAK Proje Finansmanı kapsamında uyguladığı önceki projeleri ile ilgisi

Projelerin uygulanmasına yönelik görev ve sorumluluklar 3 taraf arasında dağılmıştır: Proje Sahibi (PS), İSEDAK Koordinasyon Ofisi (İKO) ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (Banka).

Proje Sahibi (PS): PS, projenin başvurusundan (projenin hazırlanması ve proje fişinin gönderilmesi) ve tüm projenin uygulanmasından İKO’ya karşı sorumludur. PS, proje önerisinin ilk taslağını İKO’ya gönderir. İlk taslak, proje adayları arasına girerse; projenin nihai değerlendirmeye alınabilmesi ve finansman tahsisine hak kazanabilmesi için, PS taslak önerisini İKO’yla koordinasyon halinde yeniden gözden geçirip detaylandırmalıdır.

PS son değerlendirmeyi de başarılı olarak geçtikten sonra, Sözleşmede belirtildiği biçimde sorumluluklarını (projenin uygulanması ve raporlanması açısından) yerine getirmek için Bankayla yakın bir işbirliği içinde çalışmak zorundadır. PS, projenin uygulanma sürecinde düzenli ilerleme raporları sunar. PS, detayları Bankayla imzalanacak Sözleşmede verilecek olan projenin uygulanması sürecinden Bankaya karşı finansal açıdan sorumludur.

İSEDAK Koordinasyon Ofisi (İKO): İKO, İPF’nin uygulanması ve izlenmesinden genel olarak sorumludur. Tüm proje başvuruları, değerlendirilmeye alınmaları için İKO’ya yapılmalıdır. PS’lerin proje hazırlama ve gönderme sürecinde İKO’yla istişare halinde olmaları tavsiye edilmektedir. Onay aşamasından sonra, İKO finanse edilmeye uygun projeleri son kez bir liste halinde düzenler ve söz konusu listeyi Bankaya iletir.

Türkiye Kalkınma Bankası: Banka aracı kurum olarak faaliyet gösterir. Projenin operasyonel ve finansal konularını öngören Sözleşme, Banka ile proje sahibi arasında imzalanır. Banka, projelerin sorunsuz bir şekilde uygulanabilmesi için PS ile yakın bir işbirliği içinde çalışır ve İKO adına projenin uygulanmasını denetler. Banka, İPF altındaki proje faaliyetlerine ilişkin düzenli ilerleme raporlarını İKO’ya gönderir. Usulsüzlük durumunda banka, İKO’nun talebi üzerine gerekli tedbirleri (Sözleşmenin feshi de dahil) almaya yetkilidir.

İSEDAK Koordinasyon Ofisi her yıl Eylül ayında proje teklif çağrısında bulunmaktadır. Çağrı İSEDAK’ın internet sitesi aracılığıyla yapılmaktadır.

İPF kapsamındaki tüm proje başvuruları Online Başvuru Sistemi aracılığıyla yapılmaktadır.

PS’lerin, online proje fişinin belirli bölümlerini doldurarak ön proje tekliflerini İKO’ya sunmaları gerekmektedir.

PS’ler proje tekliflerini elektronik ortamda göndereceklerdir. Proje tekliflerinin elektronik başvurusu için son tarih, teklif çağrısının 30’uncu günüdür. Son başvuru tarihlerinden sonra İKO’ya ulaşan proje teklifleri dikkate alınmayacaktır.

Son başvuru tarihinden sonraki bir ay içinde, İKO ilk değerlendirmesini yapar ve ön elemeyi geçen aday proje listesini açıklar.

Aday listesindeki projelerin PS’lerinin, proje fişinin geri kalanını tamamlayarak 45 gün içinde İKO’ya sunmaları gerekmektedir.

PS’ler nihai proje fişlerini Dışişleri Bakanlıkları aracılığıyla resmi mektup olarak ikinci aşama başvurularının tamamlanmasının ardından on beş gün içerisinde İKO’ya göndermeleri gerekmektedir. Tamamlanmış proje fişlerinin sunulması üzerine, İKO kapsamlı bir değerlendirme yapar ve İSEDAK internet sitesi kanalıyla desteklenecek projelerin nihai listesini yaklaşık 45 gün içinde açıklar.

İKO, nihai listeyi 7 gün içinde Türkiye Kalkınma Bankasına gönderir.

İKO, Online Başvuru Sistemine giriş için kullanılacak kullanıcı adı ve şifreleri İSEDAK Çalışma Grubu odak noktalarına sağlamaktadır. İlgili odak noktası ile iletişime geçilerek online sisteme ve referans dokümanlara (Proje Başvuru ve Uygulama Rehberleri, Proje Fişi ve Görünürlük Rehberi) erişim sağlanabilmektedir. Kullanıcı adı ve şifre sahibi olmayan odak noktaları İKO ile iletişime geçerek bunları temin edebilmektedir.

İKO, proje başvurusu gerçekleştirilirken yetkili odak noktası ile yakın bir işbirliği içerisinde bulunulmasını tavsiye etmektedir.

Banka, İKO’dan son listeyi aldıktan sonraki bir ay içinde her bir PS ile bir Sözleşme imzalar.

Sözleşme, her yıl 1 Nisan itibariyle imzalanır ve Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben proje uygulama süreci başlar.

Projenin yönetim sorumluluğu; Proje Başvuru ve Uygulama Rehberleri, Proje Fişi, Sözleşme ve Görünürlük Rehberine bağlı kalmak kaydıyla PS’ye aittir.

Proje personeline yönelik ödemeler doğrudan personel hesabına yapılır. Proje personeli çalıştığını kanıtlamak için aylık çalışma cetveli gönderir.

Projelere ilişkin ödemeler Banka tarafından doğrudan PS’ye yapılır. PS, harcamaları kanıtlamak için bankaya faturaları sunmak zorundadır. Avans ödemesi/ön finansman bulunmamaktadır. Ödemeler Detaylı İş Planı, Aylık İlerleme Raporları, Finansal İlerleme Raporları, Proje Tamamlama Raporu, Taslak ve Araştırma Final Raporları (Araştırma Projelerinde), Aylık Çalışma Cetveli, faturalar ve diğer destekleyici dokümanların PS tarafından Online İzleme Sistemine yüklenmesine bağlı olarak yapılır.

Bütün projeler, proje uygulamasının zaman dilimiyle, bütçeyle ve Proje Fişinde belirtilen prosedürlerle uyumlu olmasının sağlanması için izlenir.

Banka, projelerin ilerlemesine ilişkin olarak İKO’ya karşı resmi raporlama yapma sorumluluğunun yanı sıra, projelerin hem finansal hem de teknik izlemesinden de sorumludur.

PS, izleme kapsamında her ay online izleme sistemi vasıtasıyla ilerleme raporları gönderir. Proje ana faaliyetlerinin her birinin tamamlanmasından sonra faaliyet raporları, projenin tamamlanmasından sonra ise proje bitirme raporunun PS tarafından online izleme sistemi ile gönderilmesi gerekmektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen Online Başvuru Sisteminde yer alan referans dokümanları inceleyeniz veya cpf@comcec.org kanalıyla İKO ile iletişime geçiniz.

İSEDAK Kudüs Programı

Sadece Kudüs’te yerleşik kâr amacı gütmeyen kuruluşlar (Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı’nın resmi kanalı aracılığıyla) proje önerileri sunabilir.

İSEDAK Koordinasyon Ofisi: İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO), finansman programının genel olarak uygulanmasından ve izlenmesinden sorumludur. Proje Sahiplerine (PO), proje hazırlama ve teslim süreçleri sırasında CCO’ya danışmaları tavsiye edilir. Değerlendirme aşamasından sonra CCO, finansmana uygun projelerin listesini kesinleştirip açıklamakta ve ilgili listeyi Banka’ya iletmektedir.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası: Uygulama döneminde ağırlıklı olarak ödemelerin transferinden ve projelerin izlenmesinden sorumlu olan Banka, PO ile operasyonel ve mali bir sözleşme imzalar. Banka ayrıca projelerin durumuyla ilgili olarak CCO’ya düzenli ilerleme raporları sunmaktan sorumludur.

Proje Sahibi (PO), Filistin Devleti’ndeki ilgili resmi makamdır ve bu hibe programı kapsamında tahsis edilen fonların kullanılması için projenin sunulması, yönetilmesi ve uygulanmasından sorumludur. PO, projenin uygulanması sırasında düzenli ilerleme raporları sunar. PO, projenin uygulanmasından Banka’ya karşı mali olarak sorumludur. PO ayrıca, Sözleşmede tanımlanan uygulama veya raporlama açısından sorumluluklarının yerine getirilmesinde Banka ve CCO ile yakın işbirliği ve iletişim içinde çalışacaktır.

Proje Lideri: Proje Lideri (PL), projelerin genel olarak etkili bir şekilde uygulanmasının yanı sıra CCO’va ve Banka’ya sunulmak üzere Proje Sahibine aktivite sonuçlarının izlenmesi ve raporlanmasından ana sorumluluğa sahip olan kar amacı gütmeyen kuruluştur.

Projeler, Kudüs’teki kar amacı gütmeyen kuruluşların insani, kurumsal ve idari kapasitelerini güçlendirmeyi ve aralarında yerel işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayacaktır.

Öncelikli alanlar, turizm sektöründe insani ve kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi, teknik ve mesleki eğitim, kadınların, gençlerin ve çocukların toplum içindeki konumlarının güçlendirilmesi, kültürel mirasın teşvik edilmesi, istihdam politikalarının geliştirilmesi, gelir getirici eylemler, sürdürülebilir geçim imkanlarının yaratılması, e-öğrenmede kapasite geliştirme, e-ticaret, mikro finans, KOBİ gibi ticaret için önemli olan alanlarda kapasite geliştirilmesini ihtiva etmektedir.

Proje faaliyetleri, el sanatlarının tanıtımı, kapasite geliştirme atölyeleri ve/veya eğitimler, know-how alışverişi, yeni iş modelleri ve istihdam kanallarının geliştirilmesi, seminer ve panellerin düzenlenmesi, yayınların geliştirilmesi ve üretimi, küçük ölçekli nesnelerin yenilenmesi ve onarımı yanında restorasyon gibi faaliyetleri içermesi mümkündür.

İSEDAK COVID Müdahale Programı

İSEDAK COVID Müdahale Programı (CCR), pandeminin üye ülke ekonomileri üzerindeki tarım, ticaret, ulaşım ve iletişim, yoksulluğun azaltılması, finansal işbirliği ve turizm sektörleri üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek için tasarlanmış bir programdır. Program kapsamında, İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO), ihtiyaç tespiti, uzmanlık paylaşımı ve nihai yararlanıcılara (yani çiftçiler, KOBİ’ler) doğrudan ama mütevazı boyutta hibeler sağlanmasına odaklanan belirli türdeki projeleri finanse etmektedir.

CCR Programı kapsamında, CCO, COVID 19 Pandemisi’nin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik ve/veya Üye Ülkelerin COVID 19 pandemisi ile ilgili özel ihtiyaçlarına yönelik İSEDAK Politika Tavsiyelerine hizmet eden projeleri finanse etmektedir.

Üye Ülkelerin İlgili Bakanlıkları.

Üye Ülkeler, proje teklifi sunabilmek için ilgili İSEDAK çalışma grubunun üyesi olmak zorundadır. Proje önerileri, Üye Ülkelerde çalışma grubu odak noktaları olarak belirlenen bakanlıklar aracılığıyla sunulabilmektedir.

CCR kapsamında üç tür proje mevcuttur; ihtiyaç tespiti, uzmanlık paylaşımı ve doğrudan hibeye hibe desteği.

İhtiyaç Tespiti: Salgının ilgili işbirliği alanına verdiği zararı değerlendiren ve üye ülkelerin talepleri doğrultusunda çözüm önerileri sunan çalışmaları kapsar.

Uzmanlık Paylaşımı: Pandeminin belirli sektörler üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadele etmek için üye ülkeler arasında deneyim paylaşımını sağlayan projeleri kapsamaktadır. Bu çerçevede Uzmanlık paylaşımı; eğitim, atölye ve uzman ziyareti gibi faaliyetleri içerebilmektedir.

Doğrudan Hibe: Pandeminin olumsuz etkilerini hafifletmek için nihai yararlanıcıların (çiftçiler, KOBİ’ler vb.) ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan makine ekipman veya hizmet alımı gibi faaliyetleri kapsamaktadır.

CCO, proje tekliflerini değerlendirirken aşağıdaki kriterleri dikkate alır. PO’ların proje tekliflerinin finansman için seçilebilmesi, aşağıda verilen her bir kritere azami önem göstermelerine bağlıdır.

 • Proje Fişini doğru ve yeterli ayrıntılarla doldurmak
 • Önerilen proje personelinin nitelikleri
 • Gerçekçi maliyet tahminleri
 • CCO ile işbirliği ve iletişim
 • COVID 19 pandemisi ve/veya COVID 19 ile ilgili İSEDAK sektörel temalarına uyum ile ilgili üye devletlerin ihtiyaçlarını doğrudan ele almak
 • Proje sahibinin ülke ekonomisi üzerindeki COVID 19 pandemisinin yoğunluğu
 • Projenin proje fişinde belirtilen ihtiyaçlarla ilişkisi
 • En Az Gelişmiş Ülkeler ve CCO’dan fon almayan üye ülkeler proje seçiminde önceliklendirilir. (Yaygınlaştırma Kriterleri)

CCR kapsamındaki görev ve sorumluluklar, Proje Sahibi, CCO ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olmak üzere üç kuruluş arasında dağıtılmıştır.

Proje Sahibi: Bir Üye Ülkenin ilgili kamu kurumu olan PO, program kapsamında tahsis edilen fonların kullanılması için proje faaliyetlerinin sunulması, uygulanması ve raporlanmasından sorumludur. Proje önerisi sunabilmek için ilgili ülkenin ilgili çalışma grubunun üyesi olması gerekir. PO, projenin uygulanması sırasında düzenli ilerleme raporları sunar ve Sözleşmede tanımlanan sorumluluklarının (gönderme, uygulama veya raporlama açısından) yerine getirilmesine ilişkin olarak Banka ve CCO ile yakın işbirliği ve iletişim içinde çalışır.

İSEDAK Koordinasyon Ofisi: İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO), COVİD Müdahale programının genel olarak uygulanmasından ve izlenmesinden sorumludur. Proje Sahiplerine (PO), proje hazırlama ve teslim süreçleri sırasında CCO’ya danışmaları tavsiye edilir. Değerlendirme aşamasından sonra CCO, finansmana uygun projelerin listesini kesinleştirip açıklar ve ilgili listeyi Banka’ya iletir.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası: Uygulama döneminde ağırlıklı olarak ödemelerin transferinden ve projelerin izlenmesinden sorumlu olan Banka, PO ile operasyonel ve mali bir sözleşme imzalar. Banka ayrıca projelerin durumuyla ilgili olarak CCO’ya düzenli ilerleme raporları sunmaktan sorumludur.

Proje teklifleri İSEDAK web sitesi aracılığıyla iki aşamada çağrılır: Ön ve Nihai Başvuru Proje teklifleri ve ek proje belgeleri, e-posta (ccr@comcec.org) aracılığıyla İngilizce olarak gönderilmelidir. Başvuru belgeleri, CCO tarafından tüm İSEDAK Odak Noktalarına zamanında gönderilir.

Pandeminin olumsuz etkileri küresel bazda azalırken, İSEDAK COVID Müdahalesi kapsamında yeni bir proje teklifi çağrısı yapılmayacaktır.

Değerlendirmelerin ardından CCO desteklenecek projelerin nihai listesini açıklar. Banka, CCO’dan nihai proje listesini aldıktan sonra her bir PO ile Sözleşme imzalama prosedürlerine başlar. Banka, her bir PO ile Sözleşmeyi imzalar ve nihai listeye alınan projeler için uygulama dönemi başlar. Sözleşme imzalandıktan sonra, PO, projesini Kılavuz, Sözleşme, Proje Fişi ve Görünürlük Rehberi doğrultusunda uygulamaya başlar.

İhtiyaç Analizi projelerinde ödemeler, Banka ve CCO tarafından iş çizelgeleri ve ihtiyaç değerlendirme raporu taslaklarının onaylanmasından sonra her ay Araştırmacının veya firmasının banka hesabına yapılacaktır.

Uzmanlık paylaşımı projeleri kapsamında gerçekleşen Eğitim ve Çalıştay faaliyetlerinde, insan kaynakları ödemeleri dışındaki tüm giderler, bir ana faaliyete geçildiğinde ve gerekli raporlar Banka ve CCO tarafından onaylandığında Banka tarafından karşılanacaktır.

Uzmanlık paylaşımı projesi kapsamındaki uzman ziyareti faaliyetinde ödemeler, uzman(lar)ın banka hesabına iki taksit halinde yapılır.

Doğrudan Hibe projelerinde ödemenin %40’ı ilk ödeme talep formu ve proforma fatura ile yapılacaktır.

Uygulamanın Proje Fişinde belirtilen zaman dilimlerine, bütçelere ve prosedürlere uygun olmasının sağlanması için tüm Projeler izlenir.

Banka, projelerin ilerleyişi ile ilgili olarak CCO’ya karşı resmi raporlamanın yanı sıra hem mali hem de teknik izlemeden sorumludur.

CCO ile ccr@comcec.org aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.